Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

 • Ana Sayfa
 • Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA BEYANI

 

 1. Genel Olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

AKACAN HOLDİNG A.Ş. (bundan sonra “AKACAN HOLDİNG” olarak bahsedilecektir.) olarak,  kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)’a uygun olarak toplanması, saklanması ve işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda mevzuata uyum açısından gerekli her türlü faaliyeti yürüteceğimizi, kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılması konusunda şeffaf olacağımızı ve verilerinizin güvenliğini azami şekilde sağlayacağımızı taahhüt ederiz. İşbu AKACAN HOLDİNG Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile yukarıda bahsedilen amacımıza uygun şekilde temel ilkeler düzenlenmiştir ve bu kapsamda AKACAN HOLDİNG yerine getirmesi gerekenler ortaya koyulmuştur.

Kanun’un 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Kanun’la ortaya koyulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterici olmakla birlikte işbu KVK Politikası ile AKACAN HOLDİNG olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması sürecinin özenle yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması, AKACAN HOLDİNG en önemli öncelikleri arasındadır, bu sebeple yürürlükte bulunan Kanun ve sair mevzuata uygun davranmak için gereken önlemleri almakta, sizlerin kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak konusunda azami gayret göstermektedir.

AKACAN HOLDİNG tüm organ ve departmanları KVK Politikası’nı uyulmasını gözetmekle sorumludur.

 1. Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

AKACAN HOLDİNG ,   kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Kanun” kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 1. KVK Politikası’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. KVK Politikası, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

3.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüğümüz:

AKACAN HOLDİNG olarak Kanun’un 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya herhangi başka bir güvenlik eksikliklerini önlemek için, güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alıyor, denetimleri yapıyor veya yaptırıyoruz.

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası halinde Kanun’da öngörülen tedbirler alınmalıdır.

3.2. İdari Tedbirler:

 • Şirketimiz kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak şirket çalışanlarını bilinçlendirmeye yönelik periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilmesi gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin aktarılması halinde aktarılan tarafın kişisel verileri koruyacak her türlü gerekli tedbiri alacağını ve alınan tedbirlerin uygulanacağı hususunu akdedilmiş sözleşmelere ekleyerek taahhüt altına alması gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin Kanun’a uygunluğunun sağlanması için yapılması gerekenler belirlenmelidir. Bu belirleme yapılırken şirket tarafından gerçekleştirilen süreçler detaylıca incelenmelidir.
 • Yukarıda bahsedilen Kanun’a uygunluğun sağlanması için yapılması gerekenlerin tespitinin ardından bu uygulamalar iç politikalarca düzenlenerek somutlaştırılmalıdır.

3.3. Teknik Tedbirler:

 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik teknolojik imkanlar kullanılarak önlemler alınmalı, alınan önlemler gelişen teknoloji ile birlikte güncel tutulmalı ve alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik kurulan yazılım ve sistemler iyileştirilmelidir. (Kişisel verilerinizin tutulduğu sistemlerin siber güvenliğinin takibi düzenli olarak teknik konuda istihdam edilen personellerce yapılmaktadır. Bahsi geçen yazılım ve sistemlerce kişisel verilerinizi içeren ortamların güvenliği sağlanmakla birlikte kişisel verilerinize yetkisiz erişimler engellenmiştir.)
 • Teknik konular için uzman personeller istihdam edilmelidir.
 • Önlemlerin gerektiği gibi işleyip işlemediği konusunda periyodik denetim yapılmalıdır.
 • Erişim yetkisi kişisel verilerin işlenmesi amacıyla bağlantılı, bu konuda yetkili çalışan ile sınırlandırılmalıdır.

3.4. Denetim Faaliyeti:

Kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için işbu KVK Politikası’nda belirtilen ve uygulamada bu konuyla ilgili alınmış tedbirler periyodik şekilde denetlenmelidir.

3.5. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan İfşası Durumunda Alınması Gereken Tedbirler:

İşlenmekte olunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybetmeksizin ilgili durum KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirilmelidirler. Bu bildirimin yapılabilmesi için gerekli mekanizma kurgulanmalıdır.

3.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması :

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler Kanun’un 6. Maddesinde sayılmış olup; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun ile özel önem atfedilmiş bahsi geçen verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmakta, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, AKACAN HOLDİNG olarak tarafımızca özenle uygulanır ve Kanun’da ve sair mevzuatta belirtildiği şekilde gerekli ve yeterli önlemler alınır.

3.7. Kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, kanunda yer alan veri işleme şartlarının varlığı halinde Kanun’da belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kanuni veri işleme şartlarının doğmadığı hallerde, açık rıza gerektiren prosedürler bakımından açık rızanız alınacak, mevzuatın izin verdiği durumlarda veya açık rıza alınması gereken prosedürlerin mevcudiyeti durumunda açık rızanızın alınması halinde yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen diğer şekillerde işleyebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Konusunda Benimsenen İlkeler

AKACAN HOLDİNG olarak kişisel verilerin işlenmesi esnasında şirketimizin tüm organ ve departmanları tarafınca benimsenen ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Kişisel Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

5.1. Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun hareket edilmektedir.

5.2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu doğrultuda AKACAN HOLDİNG olarak kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki şartların mevcudiyetini tespit etmekteyiz. Bu şartların biri veya birkaçının mevcut olması kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin dayanağını oluşturur. Şartların bulunmaması durumunda kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemekteyiz.

5.3. Açık rıza yukarıda Tanımlar bölümünde açıklandığı üzere veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirilmesi üzerine özgür iradesiyle açıkladığı rızadır. Bu rızanın veri sahibinin bilgilendirilmesi üzerine ve tamamen özgür iradesine dayanılarak verilmesi gerekmektedir. Aşağıda açıklanan diğer kişisel verilerin işlenmesi şartlarının varlığı halinde ise kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmaması halinde dahi veriler işlenebilecektir.

 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınmaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5.4. Özel nitelikli Kişisel Veriler ise KVK Kurul’un belirleyeceği yöntemler dahilinde ve işbu KVK Politikası’nda açıklanan ilkelere uygun şekilde gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir. Kanun işbu veriler için özel şartlar öngördüğünden, bahsi geçen özel nitelikli veriler aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 1. Telefon Görüşmelerinin Kayıt Altına Alınması

AKACAN HOLDİNG ile yapmış olduğunuz görüşmeler sonucunda iletişim bilgileriniz, ses kayıtlarınız ve içerisinde belirttiğiniz kişisel veriler; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel verileriniz, AKACAN HOLDİNG santral sistemi vasıtasıyla sözlü olarak ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.
 • Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler veri sahibinin açık rızası bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Fakat kişisel veri sahibinin rızası olmasa bile aşağıda bulunan hallerin bir veya birkaçının bulunması halinde Kurul tarafından öngörülen önlemler alınarak ve gereken azami dikkat ve özen gösterilerek kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) işbu maddede sayılan hallerin varlığı halinde veri sahibinin kişisel verileri aktarılabilecektir. Kurul’un ilan ettiği Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke’den biri olmayan fakat mevzuat hükümleri gereğince veri sorumlusunun yeterli bir korumayıyazılı şekilde taahhüt etmesi veya Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, Sitemizi AKACAN HOLDİNG ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, Sitemiz üzerinden elektronik ticaret pazar hizmetlerimizi (“Hizmetlerimiz”) kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Sitemiz’de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda, mal ve hizmet satın aldığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

9.1. Toplanan kişisel verileriniz;

 • AKACAN HOLDİNG ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Resmî kurumlarca veya kanunlar çerçevesinde öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak AKACAN HOLDİNG ‘in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • AKACAN HOLDİNG’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; AKACAN HOLDİNG tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

9.2. Kayıt Altına Alınan Kişisel Veriler aşağıda sayılan verileri kapsamaktadır;

 • Özgeçmiş Bilgisini (CV)
 • C. kimlik numarasını,
 • Cep telefon numarasını,
 • E-mail adresini,
 • Adres bilgilerini,
 • Eğitim durumunu,
 • Fotoğrafını,
 • Engellilik, Rapor, İcra, Nafaka vb. durumları.

9.3. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanun’un 4. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği gibi ilgili Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Lütfen herhangi bir değişiklik halinde tarafımızı gecikmeksizin bu konuda bilgilendirin.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımının Veri Aktarım Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

Kişisel verileriniz yurt içinde veya dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde gösterilen asgari şartların sağlanması için tarafımızca gerekli önlemler alınmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • AKACAN HOLDİNG’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 • Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; AKACAN HOLDİNG tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

12.1 Kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu kapsamda AKACAN HOLDİNG, öncelikle ilgili mevzuatta ilgili kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder, süre öngörülmüşse bu süreye riayet edilmektedir. Yasal bir düzenleme mevcut olmaması halinde kişisel verinin amacının gerektirdiği süre boyunca ilgili veriler saklanmaktadır.

12.2. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sonunda, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak imha edilmektedir.

12.3. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetine İlişkin Yükümlülükler

13.1. AKACAN HOLDİNG veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da veri sorumluları için öngörülen yükümlülüklere uymalıdır.

13.2. Kurul tarafından kayıt zorunluluğuna istisna getirilen gerçek veya tüzel kişi olunmaması halinde Kurul gözetiminde Başkanlıkça tutulan Veri Sorumluları Sicili’ne kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler kaydolmak zorundadır.

13.3. Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.

e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.

f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

13.4. Kanun’un 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e  uygun olarak kişisel veriler veri sahiplerinden edinilmeden önce veri sahipleri bilgilendirilmelidir. Bu yükümlülük kapsamında veri sahibi:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Veri sahibinin hakları olan;

– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

– Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Konularında bilgilendirilmeli, bilgilendirme için gereken süreçler yürütülmelidir.

 

13.5. AKACAN HOLDİNG kişisel verilerin:

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 • Muhafazasını sağlamak için güvenlik düzeyinin sağlanması adına her türlü idari ve teknik tedbirler alınmalı, gerekli denetimler yapılmalıdır.

 

13.6. Veri sorumlusu KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu kararlarına uygun hareket etmelidir.

13.7. Kanun’un 11. Maddesinde veri sahiplerinin veri sorumlularından talepte bulunabileceği konularla ilgili veri sorumlusuna yöneltilen kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda yöneltilen talepler en geç 30 gün içinde cevaplanır.

13.8. Kanun’un 4. Maddesi ve işbu Kanun hükmü temel alınarak yukarıda işbu KVK Politikası’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi kısmında belirtildiği üzere kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde işlenmeli, kişisel verilerin elde edilmesi ve aktarılması faaliyetleri hukuka uygun olarak yürütülmelidir.

13.9. Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir

 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

14.1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle AKACAN HOLDİNG’e iletmeniz durumunda AKACAN HOLDİNG talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde AKACAN HOLDİNG tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

14.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da AKACAN HOLDİNG daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. AKACAN HOLDİNG’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

14.3.  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak AKACAN HOLDİNG’in  info@akacanholding.com adresine verebilirsiniz.

14.4. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, AKACAN HOLDİNG tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, AKACAN HOLDİNG kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

14.5. Yukarıda açıklanan usule uygun şekilde gerçekleştirilen taleplerin Şirketimize iletilmesi halinde Şirketimiz talebi 15 Gün/ay içinde değerlendirerek ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.